Ngày 01 tháng 11 năm 2019, Công ty TNHH Thắng Lợi thông qua quyết định thành lập Trung tâm thử nghiệm phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:20217 "Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn".

1. Sơ đồ tổ chức

2. Chức năng: Thực hiện chức năng kiểm tra, thử nghiệm thành phần hóa, và cơ lý cho:

- Các nguyên vật liệu đầu vào.

- Bán thành phẩm

- Sản phẩm đầu ra.

- Các sản phẩm phục vụ nghiên cứu của công ty TNHH Thắng Lợi.

3. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận mẫu, phân tích, trả kết quả thành phần hóa của các nguyên liệu đầu vào cho bộ phận mua hàng.

- Tiếp nhận mẫu, phân tích, trả lại kết quả thành phần hóa, cơ tính phục vụ kiểm soát chất lượng.

- Lấy mẫu, phân tích, trả lại kết quả thành phần hóa, cơ tính cho bộ phận nghiên cứu, thử nghiệm Phòng R&D.

- Tổ chức hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; quản lý vật tư, quản lý sử dụng, quản lý bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị thử nghiệm và phục vụ thử nghiệm theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017.

- Đào tạo và hướng dẫn các nội dung liên quan đến quá trình thử nghiệm

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công chỉ đạo của giám đốc Công ty mà không ảnh hưởng tới tính khách quan của kết quả thử nghiệm.

             

ĐỐI TÁC